Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) vydal dňa 28.8.2020 nové opatrenie, podľa ktorého majú zamestnávatelia v určitých prípadoch od 1.9.2020 povinnosť požadovať od zamestnancov a SZČO pred vstupom a ich pracovisko alebo do ich prevádzky:

  • preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCT testu na ochorenie Covid-19; alebo
  • predloženie potvrdenia o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky staršie ako 10 dní.

Konkrétne pôjde o tých zamestnancov a SZČO:

  • ktorí sa vrátili z niektorej z rizikových krajín (výnimky tu, príloha č.1 dokumentu); alebo
  • ktorí podliehajú karanténe z dôvodu, že takúto krajinu navštívila  osoba s ktorou žijú v spoločnej  domácnosti; a
  • títo zamestnanci či SZČO zároveň nepatria medzi osobitné kategórie osôb, na ktoré sa opatrenie nevzťahuje (výnimky tu, body 4 až 8).

Úrad ďalej podotkol, že zamestnávateľ nebude povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých horeuvedených zamestnancov či SZČO, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla. Za odôvodnené podozrenie možno podľa Úradu považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu, atď.

Pokiaľ sa zamestnanec či SZČO nebude schopný/á uvedeným preukázať, je zamestnávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.