Počas blížiaceho sa víkendu (31.10.2020 – 1.11.2020) prebehne na Slovensku prvé kolo celonárodného testovania na COVID-19.

Čo by mali zamestnávatelia očakávať a zvážiť? Pripravili sme prehľad najčastejších otázok a odporúčaní:

 • Zamestnanec je v práci v sobotu. Čo máme robiť?

Nasmerujte zamestnanca na test v nedeľu. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi voľno na nevyhnutný čas, ak testovanie nemožno vykonať mimo pracovného času. V tomto prípade je testovanie možné aj v nedeľu, a to bez ohľadu na to, či je v konkrétnej obci odporúčané, aby zamestnanec podľa priezviska alebo bydliska absolvoval testovanie v konkrétny čas.

 • Zamestnanec pracuje celý víkend. Čo máme robiť?

Zamestnancovi musíte poskytnúť pracovné voľno na čas potrebný pre testovanie (vrátane cesty). Odpoveď sa vzťahuje na oba právne názory – t.j. prekážky z dôvodu ošetrenia/vyšetrenia alebo prekážky z dôvodu plnenia občianskej povinnosti zamestnanca. Uprednostňujeme prvý názor.

Toto platí za predpokladu, že zamestnanec skutočne nemá možnosť ísť na test vo voľnom čase, keďže testovanie prebieha od 7:00 až do 21:30 hod. (napr. pred/po pracovnej zmene).

 • Platené alebo neplatené voľno?

Vo vzťahu k náhrade mzdy platí, že ak vyšetrenie/ošetrenie zamestnanec čerpá z prvých 7 kalendárnych dní na rok, tak sa mu náhrada mzdy poskytne. V prípade, že zamestnanec prvých 7 dní už vyčerpal, poskytne sa mu pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Ak by ste si zvolili možnosť, podľa ktorej je účasť na testovaní výkonom občianskej povinnosti, tak sa poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Pondelok

 • Je zamestnávateľ oprávnený skontrolovať, či bol zamestnanec na teste?

Áno. Oprávnenie vychádza z predpisov o BOZP.

Podľa predbežného stanoviska Úradu na ochrannu osobných údajov SR, kontrolovanie testu (okrem súhlasu) nemá právny základ v súčasných opatreniach. Predbežné stanovisko nezohľadňuje dôležitosť BOZP, pričom právny základ by videlo až vo vyhláške hlavného hygienika (ako píšeme nižšie). Vo vzťahu k zmyslu GDPR v tomto prípade upozorňujeme aj na existenciu a možnosť použitia príručky EDPB (European Data Protection Board). Tzn. – informovať zamestnancov o spracúvaní ich osobných údajov a použiť výnimku zo spracovania, ktorou je významný verejný záujem/plnenie zákonnej povinnosti. Otázka vyvoláva právnu neistotu, ale vzhľadom na krátkosť času a samotnú COVID-19 situáciu, odporúčame prijať pragmatický prístup vo forme aspoň týchto opatrení. Riziko sporu nemožno vylúčiť. Argumenty za existujú (a je ich veľa), nezaručujú však úspech a úradom môžu byť spochybnené.

Hlavný hygienik vydal 30.10.2020 podvečer vyhlášku pre zamestnávateľov, ako od pondelka 2.11.2020 postupovať vo vzťahu k zamestnancom. Preukázanie sa testom vyžadovať môžete. V zmysle predmetnej vyhlášky je dôvodom naplnenie povinností bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Viac v článku.

 • Zamestnanec prišiel na pracovisko bez RT-PCT testu alebo certikátu od ministerstva. Čo máme robiť?

Pošlite ho domov a považujte to za prekážku v práci na strane zamestnanca, resp. dohodnite sa, ako píšeme v odpovedi nižšie.

 • Čo pracovný čas? Sme povinní zamestnancovi, ktorého sme poslali domov zaplatiť mzdu?

Z praktického hľadiska vidíme nasledovné možnosti dohody, a to o:

 • čerpaní dovolenky;
 • čerpaní náhradného voľna (ak má zamestnanec nadpracované);
 • režime home office (pri administratívnych pozíciách alebo iných pozíciách, ktoré home office pripúšťajú ho zamestnanci môžu aj požadovať a zamestnávateľ ho musí poskytnúť, ak mu v tom nebránia vážne prevádzkové dôvody)
 • čerpaní plateného voľna s povinnosťou tento čas čo najskôr po návrate odpracovať.

Ak zamestnávateľ/zamestnanec nemajú záujem o dohodu, tak zamestnancovi na čas jeho neprítomnosti v práci dajte neplatené voľno.

 • Rozhodli sme sa pre neplatené voľno. Máme nejaké ďalšie povinnosti?

Áno. Sociálnej poisťovni oznámte prerušenie sociálneho poistenia zamestnanca a zároveň zamestnanca odhláste zo zdravotnej poisťovne. Nezabudnite ich následne zaregistrovať späť.

 • Môžeme absenciu považovať za neospravedlnenú?

Neodporúčame to. Oprávnené záujmy, dobré mravy, výkon práva zamestnávateľa na škodu zamestnanca sú len špičkou ľadovca s problémami. Riziká prevyšujú potenciálne výhody.

 • Spomenuli ste GDPR. Osobné údaje v tejto veci nezaznamenávame. Prečo musíme zamestnancov informovať o ich právach?

Transparentnosť a dobrá prax GDPR. Ste si istý, že osobné údaje nespracúvate? Ak kontrolujete testy, automaticky to znamená, že zamestnanci, ktorí pracujú na štandardnom pracovisku sú negatívni na COVID-19. Informácie a ďalšie posúdenie pre vás vypracuje vaša zodpovedná osoba (DPO).

 • Máte pre nás nejaké preventívne rady?

Áno, nižšie uvádzame niektoré z nich:

 • vyzvite zamestnancov na testovanie a poučte ich o všetkých následkoch, ak naň nepôjdu;
 • určite osobu alebo osoby spolu s kontaktmi, ktorých budú zamestnanci informovať, či sú v povinnej karanténe;
 • jasne informujte zamestnancov, že majú povinnosť bezodkladne informovať o prekážke, ktorá im bráni nastúpiť do práce;
 • rozdeľte ľudí do tímov, prideľte im náhradníkov a možno aj náhradníkov náhradníkov;
 • využite režim home office, ak je to možné;
 • vytvorte si na pracoviskách krízové štáby.