Dňa 1.4.2022 nadobudnú účinnosť dve nariadenia vlády SR, ktoré upravujú možnosť udeliť národné víza štátnym príslušníkom tretích krajín (cudzincom). Národné víza sú účelovo viazané na trvanie zamestnania resp. hľadanie si zamestnania.

Prvé nariadenie (č. 520/2021 Z.z.) umožňuje udeliť národné vízum občanom Bieloruska, Srbska a Ukrajiny, ktorí budú zamestnaní ako: 

  • vodiči autobusu (150 víz) alebo 
  • vodiči kamiónu pri vnútroštátnej a medzinárodnej doprave (1770 víz). 

Tieto národné víza sú jednorazové (nemožno ich udeliť opätovne) a môžu byť udelené len na čas trvania zamestnania (maximálne na 1 rok).

Druhé nariadenie (č. 521/2021 Z.z.) umožňuje udeliť národné víza (3000 víz) vysokoškolsky vzdelaným cudzincom, konkrétne:

  • absolventom druhého stupňa VŠ v Slovenskej republike alebo v Českej republike;
  • absolventom VŠ alebo ekvivalentného vzdelania podľa prílohy dostupnej tu, alebo
  • absolventom VŠ druhého alebo tretieho stupňa v odvetviach podľa prílohy dostupnej tu.

Tieto národné víza môžu byť udelené na účel i) hľadania si zamestnania na 90 dní alebo ii) čas trvania zamestnania (maximálne na 1 rok).

Ďalšie konkrétne požiadavky a podmienky pre udelenie národných víz nájdete v nariadeniach, ktoré sú dostupné tu a tu.