Zrejme už ste zachytili informácie o povinnosti registrácie konečných užívateľov výhod do obchodného registra aj pre obchodné spoločnosti, ktoré neobchodujú so štátom.

Do obchodného registra sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

  • meno, priezvisko, 
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, 
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, 
  • štátna príslušnosť  
  • druh a číslo dokladu totožnosti a 
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Všetky existujúce spoločnosti musia zabezpečiť registráciu svojich konečných užívateľov výhod najneskôr do 31.12.2019. Času je síce dosť, ale vzhľadom na aktuálnu vyťaženosť obchodného registra a predpokladaný nával podaní pred koncom roka, netreba s jej plnením otáľať.

Pre úplnosť dodávame, že povinnosť registrácie konečných užívateľov výhod budú mať aj všetky novo založené spoločnosti, a to hneď pri ich zakladaní.