Od včera, 1.10.2020, je účinná novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša viaceré dôležité zmeny. Azda najzaujímavejšie sú zmeny týkajúce sa likvidácií spoločností.

Prvá zmena je viditeľná už pri vstupe spoločnosti do likvidácie. Doteraz spoločnosť vstupovala do likvidácie príslušným rozhodnutím valného zhromaždenia, resp. súdu. Podľa novej úpravy bude spoločnosť vstupovať do likvidácie až okamihom zápisu likvidátora do obchodného registra. Likvidátora, tak ako doteraz, ustanoví spoločnosť alebo súd. Novela však obmedzuje okruh osôb, ktoré môžu byť ustanovené do funkcie likvidátora. Likvidátorom napríklad nebude môcť byť osoba, ktorá nie je bezúhonná alebo na majetok ktorej ako povinnej osoby bude vedená exekúcia. Po novom bude mať spoločnosť v súvislosti s likvidáciou povinnosť uhradiť preddavok na odmenu a iné výdavky likvidátora, a to ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra.

Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie bude spoločnosť považovaná za „spoločnosť v kríze“. Preto sa na ňu budú vzťahovať príslušné obmedzenia ako napríklad zákaz vrátania pôžičiek spoločníkom. Okrem toho bude nakladanie s majetkom spoločnosti v tomto období výrazne sťažené, a to najmä povinnosťou vyhotoviť znalecký posudok pri prevode majetku, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného imania spoločnosti. Tieto obmedzenia majú zabrániť odlievaniu majetku spoločnosti predtým, ako dôjde na uspokojovanie veriteľov spoločnosti.

Naďalej platí, že likvidátor bude povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie známym veriteľom a zverejniť výzvu veriteľom na prihlasovanie ich pohľadávok. Veritelia budú následne svoje pohľadávky prihlasovať podobne ako v konkurze. Treba však dodať, že na rozdiel od konkurzu nie je pevne stanovená lehota na prihlásenie pohľadávky a zároveň, že neprihlásenie pohľadávky nebude mať vplyv na jej existenciu (aj keď jej vymožiteľnosť bude potom podstatne náročnejšia). Menovaný likvidátor bude mať 45 dní od vstupu spoločnosti do likvidácie na to, aby vypracoval základný zoznam prihlásených pohľadávok a ďalších 30 dní na uloženie daného zoznamu do zbierky listín. Rovnako tak bude likvidátor povinný zverejniť základný zoznam majetku likvidovanej spoločnosti. Pohľadávky veriteľov bude likvidátor uspokojovať priebežne. Pri uspokojovaní pohľadávok bude však platiť pravidlo, podľa ktorého pohľadávky, ktoré by sa v konkurze uspokojovali ako podriadené pohľadávky (napr. pohľadávky voči spoločníkom alebo spriazneným osobám), sa uspokojujú až po uspokojení iných pohľadávok. Likvidáciu nebude možné ukončiť skôr, ako šesť mesiacov po oznámení, že spoločnosť vstupuje do likvidácie.

Zaujímavosťou je, že novela umožní oživenie spoločnosti, teda jej opätovný zápis do obchodného registra, a to v rozsahu údajov zapísaných do jej výmazu (so zohľadnením údajov o dodatočnej likvidácii). Návrh na nariadenie dodatočnej likvidácie môže osoba, ktorá osvedčí právny záujem, podať do štyroch rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra.

Zdá sa, že likvidácie nebudú o nič jednoduchšie ani rýchlejšie ako doteraz. Verme, že teda po novele budú aspoň férovejšie.