V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý má spojiť viacero dnešných separátnych právnych úprav, vrátane úpravy zmlúv uzatváraných na diaľku či alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Jednou zo zmien, ktoré nový zákon prinesie, je zavedenie povinnosti uvádzať pri akciových ponukách najnižšiu cenu, za ktorú sa daný tovar predával predtým. Táto povinnosť má byť výsledkom implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161.

Podľa zverejneného návrhu zákona je obchodník povinný v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviesť predchádzajúcu cenu. Za predchádzajúcu cenu sa považuje najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny, alebo v období od začiatku predaja v prípade novo uvedeného tovaru. Výnimka má platiť pre postupné znižovanie ceny, kedy je možné uvádzať cenu pred prvým znížením ceny.

Cieľom právnej úpravy je chrániť spotrebiteľov pred nekalými praktikami obchodníkov, ktorí často využívajú akciové ponuky na prilákanie zákazníkov aj bez reálneho zníženia ceny.