Okrem konaní, ktoré sú v súčasnosti považované za nekalé obchodné praktiky, nový zákon o ochrane spotrebiteľa zavedie niektoré nové konania a opomenutia, na ktoré si internetoví obchodníci budú musieť dať pozor.

Novou nekalou obchodnou praktikou priamo spomenutou zákonom bude napríklad:

  • Marketing dvojitej kvality

Nekalá obchodná praktika vo forme klamlivého marketingu sa oproti doterajšej právnej úprave rozšíri aj o marketing dvojitej kvality. Uvedené v praxi znamená, že obchodník nemôže využiť taký marketing, prostredníctvom ktorého by došlo k prezentovaniu tovaru ako identického s iným tovarom na trhu, hoci tieto majú podstatne odlišné vlastnosti alebo zloženie. V prípade ak tak obchodník urobí, pričom jeho konanie nebude odôvodnené zákonnými alebo objektívnymi dôvodmi, pôjde zo strany obchodníka o nekalú obchodnú praktiku. 

  • Falošné recenzie produktov

Za nekalú obchodnú praktiku budú priamo označené falošné recenzie produktov, a to najmä v súvislosti s hodnoteniami, ktoré pochádzajú od neoverených spotrebiteľov. V prípade, že obchodník poskytuje spotrebiteľom prístup k spotrebiteľským recenziám, bude povinný podniknúť náležité kroky k zabezpečeniu, aby takéto hodnotenia pochádzali od spotrebiteľov, ktorí si tovar aj reálne zakúpili a používali. V prípade zavádzania zákazníkov a vyhlasovania, že recenzie od skutočných spotrebiteľov pochádzajú, hoci tomu tak reálne nie je, bude takéto konanie považované za nekalú obchodnú praktiku.

Za nekalú obchodnú praktiku bude považované aj poverenie inej osoby, aby poskytla falošné spotrebiteľské hodnotenia alebo odporúčania, či skresľovanie spotrebiteľských hodnotení alebo odporúčaní v sociálnych médiách s cieľom propagovať produkty.

  • Poradie produktov vo výsledku vyhľadávania

Ak prevádzkovateľ online trhu umožňuje vyhľadávanie pomocou kľúčového slova v ponuke rôznych obchodníkov, je povinný informovať spotrebiteľa o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania a o význame týchto parametrov vo vzťahu k iným parametrom vyhľadávania. Ak obchodník takú informáciu neuvedie, môže sa dopustiť klamlivého opomenutia s následkami predpokladanými zákonom.

Okrem toho, poskytovanie výsledkov vyhľadávania v reakcii na online dopyt vyhľadávania spotrebiteľa bez jasného zverejnenia akejkoľvek platenej reklamy alebo platby (konkrétne za dosiahnutie vyššieho umiestnenia produktov v poradí v rámci výsledkov vyhľadávania), bude rovnako predstavovať zakázanú obchodnú praktiku.