Nie je neobvyklé (a ani zakázané), ak spoločnosť uzatvára transakcie so svojimi spoločníkmi, prípadne v prospech svojich spoločníkov. Aby však takými transakciami nedochádzalo k neprimeranému odlivu majetku spoločnosti a v jeho dôsledku k ohrozeniu vymožiteľnosti pohľadávok veriteľov spoločnosti, stanoví zákon pre takéto transakcie prísne pravidlá.

Dôsledky, ktoré zákon spája s porušením týchto pravidiel sú rôzne, od daňových dopadov pre spoločnosť až po osobné ručenie konateľov. Ak ste konateľom, bude vás asi zaujímať, že ak v mene spoločnosti poskytnete plnenie v prospech spoločníkov bez toho, aby za to spoločnosť získala primerané protiplnenie (to samozrejme neplatí pre výplatu dividend), môže sa stať, že v dôsledku ručenia vznikne neuspokojeným veriteľom vašej spoločnosti peňažný nárok priamo voči vám. A zatiaľ, čo vaša spoločnosť môže byť spoločnosťou s ručením obmedzeným, vaše osobné ručenie bude obmedzené len hodnotou vášho osobného majetku. Nehovoriac o tom, že vaše ručenie môže vzniknúť aj vtedy, ak na dané plnenie spoločnosť zaviazal druhý konateľ, či dokonca predchádzajúci konateľ. To by sa stalo v prípade, ak od spoločníkov nevymáhate vrátenie plnenia napriek tomu, že viete alebo by ste mali vedieť o tom, že plnenie bolo poskytnuté bez primeraného protiplnenia.

A to sa vám zrejme neoplatí. Hoci zákonným dôsledkom porušenia pravidiel sa vyhnúť nedá, riziko sa dá fakticky zmierniť viacerými spôsobmi. V prvom rade však odporúčame konzultovať povahu a prípadne aj hodnotu transakcií v prospech spoločníkov s odborníkom. Niekedy tá primeranosť protiplnenia totiž nemusí byť tak jednoznačná, ako by sa mohlo zdať.