Vo všeobecnosti platí, že pracovný pomer na dobu určitú je možné dohodnúť maximálne na dva roky a v rámci dvoch rokov je možné ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac dvakrát. V čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 je však Zákonník práce o čosi zhovievavejší.

Nakoľko mimoriadna situácia vyhlásená vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je stále v platnosti, je vhodné si pripomenúť, že pracovný pomer na dobu určitú možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac o jeden rok, ak:

  • sa má skončiť alebo skončil v čase mimoriadnej situácie alebo dva mesiace po jej odvolaní,
  • predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru v súlade s pravidlom „najviac dvakrát v rámci dvoch rokov“ už nie je možné,
  • zamestnávateľ predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokoval so zástupcami zamestnancov (inak sa považuje za uzatvorený na neurčitý čas).